හෙළ සුවය දුම් හට්ටිය - Hela Suwaya Dum Hattiya | Leading Online Pharmacy in Sri Lanka

හෙළ සුවය දුම් හට්ටිය - Hela Suwaya Dum Hattiya
හෙළ සුවය දුම් හට්ටිය - Hela Suwaya Dum Hattiya
List price: LKR 0.00
Price: LKR 280.00
SKU: HEL-055-0001-01

Description

ලංකාව තුල, හෙළ සුවය “දුම් හට්ටිය” පැකට්ටුවේ ඇති ඖෂධ ප්‍රතිකාරය භාවිතා කරන ආකාරය.

 • කර මට්ටමට මි.ලී. 200 වතුර කෝප්ප 16ක් (එකතුව මි.ලී.3200ක්) අල්ලන මැටි මුට්ටියක් ගන්න.
 • එම මුට්ටියට පැකට්ටුවේ ඇති බෙහෙත් සියල්ල දමන්න. කුඩු පැකට්ටු 2ද කඩා කුඩු ටික ද මුට්ටියට දමන්න.
 • එම මුට්ටියටම ගස්ලබු ලපටි කොළ 04ක්, ගස්ලබු මල් 02ක්, ගස්ලබු පොඩි ගැටයක් කැබලි වලට කපා දමන්න.
 • මුට්ටියේ කර ලඟට ඇල් වතුර දමන්න.
 • හොඳින් උතුරවන්න. (සැ.යු. ඉතිරවීමේදී උතුරා පිටතට යාමට ඉඩ නොදෙන්න. උතුරන තුරු මුට්ටිය විවෘතව තබන්න.)
 • බුබුළු දමා උතුරන විට මුට්ටිය ලිපෙන් බාගන්න.
 • ලිපෙන් බාගත් මුට්ටිය මෙම රුපයේ ආකාරයට කකුල් දෙක අසලින් තබා කපු රෙද්දකින් මුට්ටියත් රෝගියාත් සම්පුර්ණයෙන්ම වැසෙන ආකාරයට දමන්න.
 • විනාඩි 3 ක් පමණ දුම මුළු ඇඟටම වදින්නට හරින්න.
 • (සැ.යු. සාමාන්‍ය ආකාරයෙන්ම හුස්ම ගන්න. ආයාසයෙන් හුස්ම ගැනීමට අවශ්‍ය නැත.)
 • දුම ඇල්ලීමෙන් පසු කපු රෙදි කැබැල්ලක් හෝ කුඩා තුවායක් ගෙන බෙහෙත් වතුරෙන් පොඟවා, මිරිකා සම්පූර්ණ කොඳු නාරටියත් අත් සහ පාදවල හන්දි සියල්ලමත් හොඳින් තවන්න.

දුම් ඇල්ලිය යුතු වාර ගණන පහත සඳහන් කර ඇත.

ඉහත සඳහන් ආකාරයට,

 • මුලින් පැය භාගයක අතරමැදි විවේකයක් ඇතිව තුන් සැරයක් දුම් අල්ලා තවන්න.
 • ඉන් පසුව පැයක අතරමැදි විවේකයක් ඇතිව තුන් සැරයක් දුම් අල්ලා තවන්න.
 • රෝගියාගේ තත්වය හොඳ අතට හැරී ඇත්නම් පැය 1 ½ අතරමැදි විවේකයක් ඇතිව තුන් සැරයක් දුම් අල්ලා තවන්න.
 • රෝගියා සුව අතට හැරුණු විට දිනකට 4 වතාවක් දුම් අල්ලා තැවීම සෑහේ.
 • උණ හොඳ වුව ද අවම දින 5ක් හෝ උණ හොඳ වී දින 3ක් වත් දුම් අල්ලන්න. කොරෝනා ආසාදනයක් බවට සැකයක්/තහවුරුවක් ඇත්නම් දින 14ක් දක්වා දුම් ඇල්ලීම කළ යුතුයි (එවැනි අවසථාවක පහත දුරකථන අංකය අමතා වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න).

(සැ.යු. දුම් අල්ලන සෑම වාරයකදී ම දුම් හට්ටිය තුල ඇති බෙහෙත් වතුර ප්‍රමාණය දුම් හට්ටියේ කර ලඟට නැත්නම්, මුට්ටියේ කර ලඟට ඇල් වතුර දමන්න. සෑම විටම ඇල් වතුරෙන් පුරවා උතුරවන්න.)

මෙසේ සාදාගන්නා දුම් හට්ටිය දින 07 ක් භාවිතා කල හැක. දින 07 කට පසු නැවත අලුතින් දුම් හට්ටියක් සකසා ගන්න.

උණ ඇතිවිට හෙළ සුවයේ කැඳ වර්ග, ලුණු කැඳ සහ පොල් කිරි කැඳ සාදා හැකිතාක් පානය කරන්න.

එකම දුම් හට්ටිය පවුලේ සෑම කෙනෙකුට ම හෝ බොහෝ පිරිසකට පරිහරණය කළ හැක. සෑම විටම ඇල් වතුර දමා හට්ටියේ කර ලඟට පුරවා උතුරවා දුම් අල්ලන්න.

Product Type: 
Back to Top